Allmänna villkor

Betalning

Betalning ska i sin helhet vara Stenhardt Marin AB tillhanda senast en vecka före arrangemangets början.

Inställda arrangemang
Om arrangemanget måste ställas in av Stenhardt Marin AB på grund av till exempel väderlek som medför fara för deltagare, eller av annat skäl, återbetalas erlagda avgifter i sin helhet till kund.

Om arrangemanget ställs in

av kund mer än sju dagar innan överenskommen avresedag återbetalas inbetalade medel i sin helhet. Ställs arrangemanget in kortare tid före överenskommen avresedag debiteras hela beloppet. Vid Paying Crew-arrangemang som bokas för mer än en vecka betraktas varje kalendervecka som en separat resa, och kan alltså avbokas senast åtta dagar i förväg.

Nöjd kund - garanti

Vi har sedan starten 1988 100% nöjda kunder. Skulle en, eller en grupp, deltagare efter arrangemanget förklara sig missnöjda med detta, samt visa att Stenhardt Marin bär ansvaret härför, återbetalas erlagda medel i proportion till missnöjet. Skulle en kund efter avslutat deltagande förklara sig missnöjd med varje detalj, och visa att detta är rimligt, så återbetalas hela beloppet.

Stenhardt Marins ansvar
Stenhardt Marin tar inte ansvar för förseningar eller omläggningar av rutten som uppkommit till följd av oväder, fartygets sjöovärdighet eller skada, lokala myndigheters tvång eller dröjsmål, eller annan ofrivillig och oförutsedd händelse utanför Stenhardt Marins kontroll. Stenhardt Marin ansvarar inte heller för boendekostnader på annat ställe än fartyget eller återresa med annat resemedel, om resan hindras av samma skäl som ovan.

Kundens ansvar

Om kunden mot given instruktion från av Stenhardt Marin utsedd personal ombord orsakar skada på fartyget, av försumlighet eller med uppsåt, svarar kunden för skadan på fartyget. Kunden ansvarar dock icke för sjöskada såsom grundstötning, ombordläggning etc.

Priser
Alla här angivna priser är kompletta utom under "Fullservicecharter", där moms tillkommer. Ingen mat eller dryck ingår i priset. Vid Fullservicecharter tillkommer förtäring enligt separat överenskommelse. Vid Paying Crew delas inköpskostnaden för maten lika och vi hjälps åt att laga till den.