Vad är Yachtmaster?
Yachtmaster är ett certifikat som visar att du har kompetens att som skeppare framföra fartyg med bruttodräktighet upp till 200 och längd 24 meter. Det kan kompletteras så att du också får arbeta yrkesmässigt som skeppare på sådana fartyg. Certifikatet utfärdas av Royal Yacht Association (RYA) i Storbritannien.

Vilka typer av certifikat finns?

Yachtmaster Offshore som ger behörighet att framföra fartyg upp till 150 sjömil från land, och Yachtmaster Ocean, som är en påbyggnad med astronomisk navigation, vart som helst. Bägge certifikaten finns för segelfartyg respektive motorfartyg.

Varför Yachtmaster?
Som privatskeppare med Yachtmaster kan du föra fartyg med vilken flagga som helst överallt i världen. Nästan alla länder godtar Yachtmastern som ”körkort”.

En Yachtmaster kompletterad för yrkesmässigt bruk ger behörighet att föra fartyg med bruttodräktighet upp till 200, med tre besättningsmedlemmar och 12 passagerare. Du kan till exempel arbeta
-  Med leveransseglingar
-  Som charterskeppare
-  Som skeppare på privata yachts


Förkunskapskrav för Yachtmaster:
2500 M seglade sjömil, varav minst hälften i tidvatten. (Svenska västkusten räknas som tidvatten.)

Minst 50 dygn seglingserfarenhet fördelade över minst fem resor med minst 60 M längd.
-  Under två av resorna ska du ha varit skeppare.
-  Du ska ha varit skeppare minst fem dygn.
-  Du ska ha haft vakt två nätter.
-  Short Range Certificate (VHF-certifikat) och Basic first aid (Första hjälpen
   kurs).

Ovanstående meriter till sjöss ska vara inom de senaste tio åren.
   Vi erbjuder möjligheter att segla ihop nödvändiga sjömil. Sträckorna i tidvatten seglas vanligtvis i Skottland och de övriga sträckorna kan seglas i Skottland eller i Sverige.

Utbildningen
Hur ser kursupplägget ut?
Vi har Kustskepparintyget som förkunskapskrav. Har du inte detta så kan du ta det hos oss. Därefter:
-  Ett teoriprov för att bedöma vilka delmoment du ska gå. Basförslag:
-  Teoridagar, fem stycken i Stockholm.
-  Praktik i Sverige två dagar.
-  Övningsexamination.
-  Eventuella sjömilsseglingar (havsturer för att skaffa nödvändiga sjömil)
   där deltagarna turas om som skeppare under handledning.
-  Självstudier
-  Praktik i Skottland tre dagar
-  Examination i Skottland, två dagar examination och debriefing.

Observera att självstudier är nödvändiga. I kursavgiften ingår support under självstudierna.

Kompletteringar
Hur komplettera till yrkesmässigt bruk?
För detta behövs en så kallad ”Commercial Endorsement”, som också utfärdas av RYA. För att söka denna ska man ha
-  Ett läkarintyg
-  Gått en STCW Basic Safety-kurs

Basic Safety
Vi arrangerar inte Basic Safety men hjälper dig att komma med på en kurs när du önskar. De finns i Stockholm, på Öckerö utanför Göteborg och i Mariehamn. Utbildningen är fyra dagar och du för praktiskt öva på brandbekämpning, att överge ett fartyg och andra nödsituationer.

Hur konvertera certifikatet till annan båttyp?
Om du vet att du vill ha Yachtmaster för både motor- och segelfartyg så är det bättre att börja med segelfartyget. Att konvertera detta till att även omfatta motorfartyg är lättare än tvärtom. Du gör en uppkörning. Det kan göras i Sverige på ca tre timmar.

Förkunskapskrav för konvertering:
1250 M seglade sjömil, varav minst hälften i tidvatten. (Svenska västkusten räknas som tidvatten.)
-  Bott ombord minst 25 dygn
-  Tre dagar som skeppare.
-  Tre resor om minst 60 sjömil där en resa ska inkludera en nattur, och
    en resa som skeppare. 
Vi arrangerar både praktisk övning och uppkörning.

Hur uppgradera från Yachtmaster Offshore till Yachtmaster Ocean?
Du ska ha gjort en havssegling om minst 600 sjömil, och använt astronavigering. Anteckningarna från detta diskuterar du med en examinator så att han ser att du kan. Tillika svarar du på frågor om förberedelser för långfärden, vädersystem över jorden med mera.

Vi har en veckokurs där vi först går igenom teorin och sedan genomför en segling uppgående till minst 600 sjömil. Därefter ordnar vi med en uppgradering.

Mer detaljer om Yachtmaster
Vad får jag vara skeppare på med olika nivåer av Yachtmaster?
Offshore (ickekommersiell) för segel eller motorbåt, överallt i världen för alla utom svenskflaggade skepp. För dessa krävs minst Kustskepparintyget.
   Offshore (kommersiell, med Commercial Endorsement) upp till längden 24 meter, bruttodräktigheten 200, med 12 passagerare och tre besättningsmedlemmar, som mest 150 M från hamn. Gäller i nästan alla länder, dock ej svenskflaggade fartyg.
   Ocean (kommersiell, med Commercial Endorsement) upp till längden 24 meter, bruttodräktigheten 200, med 12 passagerare och tre besättningsmedlemmar, över hela världen.

Gäller Yachtmaster i Sverige?
Sverige godtar inte Yachtmastern för svenska fartyg, men vi har heller inget körkortskrav för fritidsbåtar. För svenskflaggade fritidsskepp i Sverige och över hela världen behövs Kustskepparintyget. Eftersom Kustskepparintyget är förkunskapskrav för Yachtmaster hos oss så kan du ändå segla vilka båtar du vill i vilket land du vill.  

Kan jag köra yrkesmässigt på Yachtmastern i Sverige?
Du kan registrera ditt fartyg i Storbritannien med en Small Commercial Vessel License (SCL)
   Man behöver uppfylla vissa krav, men det är enklare än för stora fartyg. Med en Yachtmaster och Basic Safety och denna registrering så har du behörighet att köra till exempel charter i vilket farvatten som helst i hela världen, alltså även i Sverige. 12 betalande passagerare, tre personer i besättningen, maxlängd 24 meter och bruttodräktigheten 200 är begränsningarna.
   Vi har rutiner för att registrera fartyg i Storbritannien.

 Kursinnehåll
Vad får jag lära mig i Yachtmasterutbildningen?

Efter utbildningen ska du kunna ta befäl över en yacht var som helst i världen, förbereda och ge dig av på resa upp till 150 sjömil från land.

Yachtmasterteori (5 dagar)
-   Meteorologi (luftmassor, vind, sikt, moln, Beaufortskalan mm)
-   Tidvattenströmmar och tidvattenhöjder i primär och sekundärhamnar.
-   Passageplanning, pilot books och tidal gates.
-   Mer om utprickning.
-   Mer om fyrljus.
-   Säkerhet och nöd till sjöss. (Livbåtar, helikopterbärgning, procedurer vid
    man över bord mm)

Seglingspraktik i Stockholms skärgård (2 dagar)
-   Precision i navigation och manövrerande
-   Befälsövning.

Seglingspraktik i Skottland 2-3 dagar
-    Förtöjning till brygga, boj i strömmande vatten,
-    Pilotage dag- och natt,
-    Bli bekant med båten för YM examen (t.ex. revning, ankarspel),
-    Bli bekant med examinationsområdet och vädret(?).
-    Man-över-bord-procedurer.

Vilka är det som utbildar?
Skolchefen Håkan Stenhardt, Yachtmaster Offshore, ansvarar för alla arrangemang.  Teoriundervisning och sjömilsanskaffning i Sverigenära farvatten gör Håkan likaså.